سایزهای متداول سیم لاکی مسی

مشخصات عمومی و تخصصی محصولات صنایع سیم لاکی کاشان (سیم های لاکی مسی)

مشخصات تخصصی سیم های لاکی مسی که به صورت روتین در مجموعه صنایع سیم لاکی کاشان تولید و عرضه می گردند، بر اساس جدول ذیل ارائه می گردد. ضمن اینکه هرگونه سفارش خاص از سوی مشتریان پذیرفته می شود.

ROUTINE COPPER MAGNET WIRE PRODUCTION TYPES(OTHER TYPES BY REQUEST)

کلاس حرارتی

180°  C 200° C 180 °C

200° C

استاندارد

IEC317-8 IEC317-13 IEC317-37

IEC317-38

GRADE

II II II

II

عایق

پلی استر ایمید

پلی استر  یا

پلی استر ایمید

+

پلی آمید-ایمید

پلی استر ایمید

+

لایه خود چسب

(پلی آمید)

پلی استر  یا

پلی استر ایمید

+

پلی آمید-ایمید

+

لایه خود چسب

(پلی آمید)

بازه تولید به میلی متر 0.20-5.00 0.20-5.00 0.20-0.50 0.20-0.50
کاربرد های اصلی

HERMETIC COMPRESSORS.

OIL SUBMERGED TRANSFORMERS.

DRY TYPE TRANSFORMERS

SMALL TRANSFORMERS.

ALL KINDS OF ELECTRICAL

MOTORS.

ALL TYPES OFSPOOLS AND COILS

HERMETIC COMPRESSORS.

OIL SUBMERGED

TRANSFORMERS.

DRY TYPE TRANSFORMERS

SMALL RANSFORMERS.

ALL KINDS OF ELECTRICAL MOTORS.

ALL TYPES OF SPOOLS AND COILS

For small motors,

loudspeakers

For small motors,

loudspeakers

خصلت های خاص HIGH MECHANICAL,

THERMAL AND

SOLVENT RESISTANT

Good thermal

properties of base coat,

high re softening temperature

Very Good thermal

properties of base coat,

high re softening temperature

در جدول زیر سایزهای مختلف سیم لاکی مسی تولیدی GRADE II در صنایع سیم لاکی کاشان ارائه شده است. رنگ سبز نشاندهنده سایز هایی است که دارای بیشترین کاربرد صنعتی می باشند.

DIMENSION TABLE FOR NORMAL ENAMELED COPPER WIRES:

حداکثر قطر مقاومت الکتریکی
قطر اسمی تلرانس هادی سیم لاکی 20 ° C در
mm mm mm /m
0.200 0.003 0.239 0.5441
0.210 0.003 0.251 0.4935
0.212 0.003 0.254 0.4843
0.224 0.003 0.266 0.4338
0.236 0.004 0.283 0.3908
0.240 0.003 0.287 0.3779
0.250 0.004 0.297 0.3482
0.260 0.004 0.309 0.3220
0.265 0.004 0.314 0.3099
0.280 0.004 0.329 0.2776
0.300 0.004 0.352 0.2418
0.315 0.004 0.367 0.2193
0.335 0.004 0.391 0.1939
0.355 0.004 0.411 0.1727
0.375 0.005 0.434 0.1548
0.380 0.004 0.439 0.1507
0.400 0.005 0.459 0.1360
0.420 0.005 0.483 0.1234
0.425 0.005 0.488 0.1205
0.450 0.005 0.513 0.1075
0.475 0.005 0.541 0.0965
0.480 0.005 0.546 0.0945
0.500 0.005 0.566 0.0871
0.520 0.005 0.590 0.0805
0.530 0.006 0.600 0.0775
0.550 0.006 0.620 0.0719
0.560 0.006 0.63 0.0694
0.580 0.006 0.654 0.0647
0.600 0.006 0.674 0.0605
0.630 0.006 0.704 0.0548
0.670 0.007 0.749 0.0485
0.680 0.007 0.759 0.0471
0.700 0.007 0.779 0.0444
0.710 0.007 0.789 0.0432
0.750 0.008 0.834 0.0387
0.800 0.008 0.884 0.0340
0.850 0.009 0.939 0.0301
0.900 0.009 0.989 0.0269
0.950 0.010 1.044 0.0241
1.000 0.010 1.094 0.0218
1.060 0.011 1.157 0.0194
1.100 0.011 1.197 0.0180
1.120 0.011 1.217 0.0174
1.180 0.012 1.279 0.0156
1.200 0.012 1.299 0.0151
1.250 0.013 1.349 0.0139
1.300 0.013 1.402 0.0129
1.320 0.013 1.422 0.0125
1.400 0.013 1.502 0.0111
1.500 0.015 1.606 0.0097
1.600 0.014 1.706 0.0085
1.700 0.017 1.809 0.0075
1.800 0.018 1.909 0.0067
1.900 0.019 2.012 0.0060
2.000 0.020 2.112 0.0054
2.120 0.021 2.235 0.0048
2.240 0.022 2.355 0.0043
2.360 0.024 2.478 0.0039
2.500 0.025 2.618 0.0035
2.650 0.027 2.772 0.0031
2.800 0.028 2.922 0.0028
3.000 0.030 3.126 0.0024
3.150 0.032 3.276 0.0022
3.350 0.034 3.479 0.0019
3.550 0.036 3.679 0.0017
3.750 0.038 3.883 0.0015
4.000 0.040 4.133 0.0014
4.250 0.043 4.387 0.0012
4.500 0.045 4.637 0.0011
4.750 0.048 4.891 0.0010
5.000 0.050 5.141 0.0009

در جدول زیر سایزهای مختلف سیم لاکی مسی تولیدی GRADE I صنایع سیم لاکی کاشان  نشان داده شده است.

DIMENSION TABLE FOR NORMAL ENAMELED COPPER WIRES:
حداکثر قطر مقاومت الکتریکی
قطر اسمی تلرانس هادی سیم لاکی   20 ° C در
mm       mm mm /m
0.200 0.003 0.228 0.5441
0.210 0.003 0.238 0.4935
0.212 0.003 0.240 0.4843
0.224 0.003 0.252 0.4338
0.236 0.004 0.267 0.3908
0.240 0.003 0.271 0.3779
0.250 0.004 0.281 0.3482
0.260 0.004 0.292 0.3220
0.265 0.004 0.297 0.3099
0.280 0.004 0.312 0.2776
0.300 0.004 0.334 0.2418
0.315 0.004 0.349 0.2193
0.335 0.004 0.372 0.1939
0.355 0.004 0.392 0.1727
0.375 0.005 0.414 0.1548
0.380 0.004 0.419 0.1507
0.400 0.005 0.439 0.1360
0.420 0.005 0.461 0.1234
0.425 0.005 0.466 0.1205
0.450 0.005 0.491 0.1075
0.475 0.005 0.519 0.0965
0.480 0.005 0.524 0.0945
0.500 0.005 0.544 0.0871
0.520 0.005 0.566 0.0805
0.530 0.006 0.576 0.0775
0.550 0.006 0.596 0.0719
0.560 0.006 0.606 0.0694
0.580 0.006 0.629 0.0647
0.600 0.006 0.649 0.0605
0.630 0.006 0.679 0.0548
0.650 0.007 0.702 0.0515
0.670 0.007 0.722 0.0485
0.700 0.007 0.752 0.0444
0.710 0.007 0.762 0.0432
0.750 0.008 0.805 0.0387
0.800 0.008 0.855 0.0340
0.850 0.009 0.909 0.0301
0.900 0.009 0.959 0.0269
0.950 0.010 1.012 0.0241
1.000 0.010 1.062 0.0218
1.060 0.011 1.124 0.0194
1.100 0.011 1.164 0.0180
1.120 0.011 1.184 0.0174
1.180 0.012 1.246 0.0156
1.200 0.012 1.266 0.0151
1.250 0.013 1.316 0.0139
1.300 0.013 1.368 0.0129
1.320 0.013 1.388 0.0125
1.400 0.013 1.468 0.0111
1.500 0.015 1.570 0.0097
1.600 0.014 1.670 0.0085
1.700 0.017 1.772 0.0075
1.800 0.018 1.872 0.0067
1.900 0.019 1.974 0.0060
2.000 0.020 2.074 0.0054
2.120 0.021 2.195 0.0048
2.240 0.022 2.316 0.0043
2.360 0.024 2.438 0.0039
2.500 0.025 2.578 0.0035
2.650 0.027 2.730 0.0031
2.800 0.028 2.880 0.0028
3.000 0.030 3.083 0.0024
3.150 0.032 3.233 0.0022
3.350 0.034 3.435 0.0019
3.550 0.036 3.635 0.0017
3.750 0.038 3.838 0.0015
4.000 0.040 4.088 0.0014
4.250 0.043 4.341 0.0012
4.500 0.045 4.591 0.0011
4.750 0.048 4.843 0.0010
5.000 0.050 5.093 0.0009
تمامی حقوق این سایت متعلق به شرکت سیم لاکی کاشان می باشد